ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

        มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม” (พัฒนานิสิตด้านวิชาการ) กิจกรรม การนำเสนอผลงาน / แข่งขันตอบปัญหานิสิตระดับปริญญาตรี (พัฒนาสังคม)
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไอเดียเพื่อแก้ปัญหาสังคมและทดลองแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดธุรกิจ Social Enterprise ในกิจกรรม Workshop “DESIGN THINKING FOR SOCIAL ENTERPRISE”

...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai” จำนวน 5 ทีม จาก 149 ทีม ทั่วประเทศ คว้าเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม...พิธีทูลถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ ด้านเทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยา และรางวัลรองชนะเลิศรวม 5 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาวิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (อินทรชิตเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอธิการบดีมอบรางวัลให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ทั้ง 2 ปริญญา รวมทั้ง นิสิตกัมพูชา ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) รุ่นที่ 2


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจาปารมี “ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 และวันแห่งเกียรติยศ นักพัฒนา-นักปกครอง ”

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจาปารมี “ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 และวันแห่งเกียรติยศ นักพัฒนา-นักปกครอง ”สานสัมพันธ์ประชุมเชียร์รับน้องใหม่ SAFA 2017 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกองกิจการนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 –

สานสัมพันธ์ประชุมเชียร์รับน้องใหม่ SAFA 2017 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกองกิจการนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 –


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา และมหาวิทยาลัยเซน หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Saint Louis University, Philippines ) จัดการประชุมวิชาการระดับนักศึกษาระดับชาติ.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา และมหาวิทยาลัยเซน หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Saint Louis University, Philippines ) จัดการประชุมวิชาการระดับนักศึกษาระดับชาติ.