University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 28 ต.ค.55

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2555และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)

           ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า สำหรับการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2555 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ผ่านมา และได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วนั้นซึ่ง สาระสำคัญโดยสรุปตามมติที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยคำนวณเกี่ยวกับการของบประมาณตามสูตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นำเสนอ ส่งไปยังสำนักงบประมาณโดยตรง และมอบหมายให้ประธาน ทปอ.และคณะผู้แทน ทปอ. เข้าร่วมเจรจากับสำนักงบประมาณในเรื่องดังกล่าว 

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 31 Oct 2012 13:34