การยื่นเอกสารขออ่านคำนำหน้าชื่อ

ขั้นตอนมีดังนี้

1.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(UP1)

คลิกเพือดาวน์โหลด

2.การกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลดังนี้ เรื่อง ขออ่านคำนำหน้าชื่อ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 จาก นาย/นางสาว...เป็น ว่าที่ร้อยตรี/ว่าที่ร้อยตรีหญิง...

3.เอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งของกระทรวงกลาโหมฯ จำนวน 1 ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.การส่งเอกสาร

นำเอกสารมายื่นที่งานทะเบียนประประมวลผล อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1213 ชั้น 2(ห้องปฏิบัติการ E-Learning center เดิม)ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 หรือส่ง เอสการมาที่ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หมายเหตุ

นิสิตที่ยื่นเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้แต่งกายตามคำนำหน้าชื่อในวันฝึกซ้อมใหญ่และรับจริง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-466666 ต่อ 1021,1831,1832