การยื่นคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีที่บัญฑิตไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 และมีความประสงค์จะขอร่วมพิธีฯ ในครั้งถัดไป

1.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(UP1)

คลิกเพือดาวน์โหลด

2.การกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลดังนี้ เรื่อง ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อขอร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

3.แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.การส่งเอกสาร

นำเอกสารมายื่นที่งานทะเบียนและประประมวลผล อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1213 ชั้น 2(ห้องปฏิบัติการ E-Learning center เดิม)ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 หรือส่ง เอสการมาที่ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-466666 ต่อ 1021,1831,1832