คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565

11/8/2565 10:04:06น. 221
AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

     เมื่อวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประเมินดังกล่าวฯ แก่คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประธานหลักสูตร 11 หลักสูตร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการจึงได้เริ่มดำเนินการประเมิน ผ่านการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ผ่านทางระบบออนไลน์ MS Teams และทางโทรศัพท์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ สาขาวิชาภาษาจีน ได้เข้ารับการประเมินระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม และรับฟังผลการประเมินในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) , ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 10:04:06น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565

#AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน