x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่าง 2/2/2566 16:31:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบรูปแบบกาดพาเยาว์คราฟท์และมาสคอต ในงาน "กาดพาเยาว์คราฟท์" 2/2/2566 16:27:17 ด้านการบริการวิชาการ
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ " โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา " โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา 2/2/2566 15:04:06 ด้านการบริการวิชาการ
ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร.ร.พะเยาพิทยาคม กิจกรรม " ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม " 2/2/2566 15:01:11 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าพบปะผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 2/2/2566 14:49:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1/2/2566 22:47:37 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการ Science Research Forum 1/2/2566 16:18:29 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 1/2/2566 16:03:16 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 1/2/2566 15:39:31 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะแต่งหน้าทำผม สู่การเป็นผู้ประกอบการ 1/2/2566 15:27:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานิสิตไร้สัญชาติที่กำลังศึกษาในม.พะเยา 1/2/2566 11:20:16 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน 31/1/2566 23:38:43 ด้านการบริหาร
นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน การจัดการแฟร์ ครั้งที่ ๑๘ : Creative Hub 31/1/2566 22:41:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31/1/2566 18:13:57 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์” สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 31/1/2566 16:51:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 31/1/2566 16:49:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 31/1/2566 16:34:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ผ่านการรับรองปริญญา โดยสภาวิศวกร เป็นที่เรียบร้อย 31/1/2566 16:10:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy 31/1/2566 14:53:32 ด้านการบริหาร
หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง 31/1/2566 11:19:05 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 31/1/2566 10:22:00 ด้านการบริการวิชาการ
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแนะนำเส้นทางในสายอาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปัจจุบัน 30/1/2566 18:13:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ" 30/1/2566 16:16:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ครบรอบ 20 ปี นิติศาสตร์ พะเยา 30/1/2566 15:58:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โครงการ “ชุมนุมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21” 30/1/2566 15:48:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 30/1/2566 15:42:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – บริการวิชาการสู่สังคม 30/1/2566 14:41:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 30/1/2566 14:16:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 30/1/2566 10:03:39 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 30/1/2566 9:49:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “กฏหมายเบื้องต้นสำหรับการทำงาน” (โมดูลที่ 2) 28/1/2566 14:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2 27/1/2566 16:18:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2565 27/1/2566 15:57:49 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566 27/1/2566 15:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ 27/1/2566 15:09:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 27/1/2566 13:56:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสำรองน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด 27/1/2566 13:53:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/1/2566 13:15:41 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงนิทรรศการ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 11:45:38 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 9:55:33 ด้านการวิจัย
“U2T for BCG Fair” แสดงนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG 27/1/2566 9:49:19 ด้านการวิจัย
บุคลากรกองแผนงานนำเสนองานวิจัยในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 22:12:35 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 26/1/2566 16:58:05 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 16:31:40 ด้านการวิจัย
บุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ นำเสนองานวิจัย​ ในงานพะเยาวิจัย​ ครั้งที่​ 12 26/1/2566 16:27:39 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 26/1/2566 16:27:13 ด้านการวิจัย
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2565 26/1/2566 16:24:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย 12 26/1/2566 15:04:07 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/1/2566 13:03:19 ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 26/1/2566 11:03:41 ด้านการบริหาร
Page 1 of 208 (10369 items)Prev1234567206207208Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน