สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดศูนย์เก็บตัวอย่างสำหรับตรวจไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19)

20/7/2563 17:48:05น. 1318
SAR-CoV-2 (COVID-19), สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์, ตรวจโควิด
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัยได้แก่ อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน และอ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรหมพันธ์ เปิดศูนย์เก็บตัวอย่างสำหรับตรวจไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) ภายใต้โครงการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง “User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ประเทศฝรั่งเศส โดยความร่วมมือกับผศ.ดร.ทนพ.วุฒิชัย คำดวง นักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยจากโครงการ IRD PHPT โดยการเปิดศูนย์เก็บตัวอย่างในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาร่วมในพิธีเปิดโครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ
  1. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัย ในจังหวัดพะเยา โดยในโครงการนี้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 200 ราย
  2. พัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดตั้งหน่วยบริการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น หรือสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ ได้
  3. ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ ระบบสำหรับการลงทะเบียนและนัดหมายออนไลน์เพื่อรับบริการทางการแพทย์ ร่วมถึงการจัดตั้งหน่วยเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจ ระบบการจัดการตัวอย่าง และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นทำให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงต่อไป
การเปิดศูนย์เก็บตัวอย่างสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ภายใต้โครงการวิจัย “User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand” ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวพะเยาของพวกเรา จะได้มีสุขภาพดี ปลอดโรคและปลอดภัย ดังปณิธาน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
20/7/2563 17:48:05น. 1318
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน