💜DeSUP News💛 ปีที่1 ฉบับที่3 ประจำวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564

1/7/2564 15:25:17น. 963
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
??DeSUP News?? ปีที่1 ฉบับที่3
ประจำวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564
"เลื่อน Onsite เพื่อความปลอดภัยของทุกคน"
ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online) และกำหนดแผนในการเปิดเรียน ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ของระดับประถมและมัธยม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่สูง จึงมีการหารือของคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ซึ่งมีมติเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
“ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา”
และขอแสดงความยินดีกับ
??นายธนดล ปัญญายง
??นายวัชรากร โตแย้ม
??นายศิริภูมิ ศิริรัตน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการวมว.
ได้รับคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน“ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที่ 2 (The End International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมี อ. กฤษดา เหลืองทองค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
?? ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่
เพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
หรือhttp://www.satit.up.ac.th/
งานประชาสัมพันธ์ฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
1/7/2564 15:25:17น. 963
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน