พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

27/4/2565 15:23:56น. 1265
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวันนี้ มีพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑๐ รูป, อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี ๒๕๖๔ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ รับพระราชทานโล่รางวัล รวมทั้งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๘๖๐ ราย ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
          สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

      ๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
          ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์
      ๒. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
           นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
      ๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
           นายพิบูลศักดิ์ ละครพล


          ในการนี้ อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงค์ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
จำนวน ๔ ราย ได้แก่
      ๑. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ๒. รองศาสตราจารย์ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือชา ลดาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมิ พรหมณะ ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์

          มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน "กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ได้ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาและการนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและสากล ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบ ๒ ปริญญา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ Reskill, Upskill และ Newskill เพื่อผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการ Startup เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก "๑ คณะ ๑โมเดล" เป็น "๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความสำเร็จ" และมีเป้าหมายสู่การเป็น "ชุมชนนวัตกรรม" จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ชุมชนบ้านหล่ายต้าและย่านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ของชาติ เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และการสวมใส่ผ้าไทยมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งจากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings, SCImago Institutions Rankings, UI GreenMetric World University Rankings และ Webometics Ranking of World Universities ผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ภายใต้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของบุคลากร

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ความว่า
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จบัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สมกับที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ไม่ว่าจะทำงานประเภทใดสาขาใดก็ตาม แต่ละคนต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ในการทำงานนั้น ก็อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น ทุกคนจึงควรระลึกไว้เสมอว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาความรู้ความสามารถของคนเราได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา หากแต่ละคนตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วเร่งปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด งานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

          ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาตรีควบปริญญาโท รวมทั้งสิ้น ๔,๐๑๓ ราย ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/4/2565 15:23:56น. 1265
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน