พิธีมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

10/10/2565 16:10:38น. 788
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีมอบมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                           คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนิสิตที่สนใจสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๕๓๕ คน เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมีความเห็นชอบมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต จำนวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้แบ่งประเภอของทุน ดังนี้
                           ๑. ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (นิสิต ไร้สัญชาติ) ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
                            ๒. ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภท ทุนไม่ต่อเนื่อง จำนวน ๓๖ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
                       วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากเสร็จพิธี ตัวแทนนิสิตกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และถ่ายภาพร่วมกัน “นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน และขอให้นิสิตที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้พัฒนาการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ มีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและของประเทศชาติในอนาคตต่อไป” ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว
                    ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ทั้งออกหนังสือเชิญชวน จัดผ้าป่ากองละ ๑๐๐ บาท เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด โดยพิธีมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
10/10/2565 16:10:38น. 788
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน