หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

12/10/2565 16:08:49น. 994
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์อรทัย เกตุขาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมก่อนฝึกงานให้แก่นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 และเพื่อให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ฝึกการทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/10/2565 16:08:49น. 994
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน