พัฒนาโครงร่างหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree, Non-Degree) และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

10/11/2565 10:35:59น. 1609
พัฒนาโครงร่างหลักสูตรระยะสั้น
          ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์​ รศ.ดร.มนตรา​ พงษ์นิล​ พร้อมด้วย ผศ.ธัญญพัทธ์​ มุ่งพัฒนสุนทร​ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา, ผศ.ดร.น้ำทิพย์​ เสมอเชื้อ​ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ, ผศ.ดร.วรรณภา​ ทองแดง​ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน, ดร.ชยาณัญ​ มณีวรรณ​ และดร.ณวิญ​ เสริฐผล​ ผู้ช่วยคณบดี ได้ประชุมพูดคุยกับตัวแทนคณาจารย์จากทั้ง 4 หลักสูตร 1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 4.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)   โดยพัฒนาโครงร่างสำหรับ Super KPIs 1.1 (ด้านวิชาการ) ทั้งการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree, Non-Degree) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
          การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree, Non-Degree) และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต รวมถึงการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (2565-2569) และการมุ่งสู่การเป็น “”ต้นแบบแห่งรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน”


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.น้ำทิพย์​ เสมอเชื้อ​   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
10/11/2565 10:35:59น. 1609
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน