วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting)

12/11/2565 15:37:31น. 659
#ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต รุ่น 64 เข้าร่วมการปฐิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting)

     โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว ดังนี้

1.ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา 

2.ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

3.ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 

4.ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5.ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6.ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

7.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง 

8.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
12/11/2565 15:37:31น. 659
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน