อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ

17/11/2565 18:25:22น. 707
แนะแนวสัญจร 66
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ช่วงแรก เป็นการบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
การเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน บริการวิชาการ และสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของไทย และบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนจากนั้น เป็นกิจกรรม “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 1) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ดำเนินรายการโดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยในช่วงท้าย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้กล่าวถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของน้อง ๆ นักเรียนจะเข้ามาเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ได้กล่าวถึง UP Academy หลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษาและ “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 2) คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept “แตกต่าง โดดเด่น ภูมิใจ”บรรยายเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ช่วงสุดท้าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบโล่เกษียณอายุราชการให้กับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3 ท่าน

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนว จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ อยุธยา เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
17/11/2565 18:25:22น. 707
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน