มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 12 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022

13/12/2565 10:31:24น. 2539
UI Green Metric World University Ranking 2022


          มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 12 ของไทย จาก 47 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 166 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,050 แห่งทั่วโลก โดยได้คะแนน 7,775 คะแนน เพิ่มขึ้น 375 คะแนน จากปีที่ผ่านมาที่ 7,400 คะแนน ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คะแนน 7,775 คะแนน ได้อันดับที่ 166 ของโลก โดยมีคะแนนแบ่งตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ดังนี้

1. Setting and Infrastructure ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน 1,150 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 1,150 คะแนน)
2. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คะแนน 1,375 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 1,775 คะแนน)
3. Waste Management การจัดการขยะ ได้คะแนน 1,275 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 1,275 คะแนน)
4. Water Management การจัดการน้ำ ได้คะแนน 800 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 900 คะแนน)
5. Transportation การขนส่ง ได้คะแนน 1,475 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 1,375 คะแนน)
6. Education and Research การศึกษาและวิจัย ได้คะแนน 1,525 คะแนน (คะแนนในปีที่ผ่านมา 1,325 คะแนน)

          การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings เป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย Universitas Indonesia (UI) ได้เริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร และการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว โดยได้ยึดถือหลักการ 3 E’s คือ Environment, Economics, Equity and Education ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินมหาวิทยาลัยไว้ 6 ด้าน คือ 1) Setting and infrastructure 2) Energy and Climate Change 3) Wastes 4) Water 5) Transportation และ 6) Education โดยในเกณฑ์แต่ละเกณฑ์จะมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ตั้งแต่ 5 - 11 ตัวชี้วัด และมีการกำหนดคะแนนไว้อย่างชัดเจน

          เกณฑ์การจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI Green Metric World University Ranking 2022 ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน UP Green ในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเข้าร่วมอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก UI Green Metric World University Ranking ให้สูงขึ้น และมีการจัดแข่งขัน UI Green ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงมีการปรับค่าเป้าหมายใน Super KPI ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 100 อันดับแรกของโลก  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
13/12/2565 10:31:24น. 2539
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน