หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการสัมมนาทางการศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร

18/12/2565 15:17:21น. 1681
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

  วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการสัมมนาทางการศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของผู้เรียน" ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุกัญญา แช่มช้อย ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยการผลิกโฉมระบบการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรและวิสาหกร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

       ทั้งนี้ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ จากวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการทำงานต่อไป อีกด้วย

 

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA


  

   

    

  


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
18/12/2565 15:17:21น. 1681
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน