มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง

7/1/2566 14:53:12น. 715
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
                 กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง เป็นการนำเอาประเพณีตานข้าวใหม่ที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่สำคัญ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๗ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการส่งเสริมประเพณีตานข้าวใหม่ที่มีมาแต่เดิมของท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นในแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา ปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตอันมีศิลปวัฒนธรรมจรรโลงใจให้แก่นิสิต อีกทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา