นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา"

21/1/2566 20:31:08น. 693
จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา"
วันที่ 21 มกราคม 2566 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวเปิดนิทรรศการฯและให้โอวาทในการปฎิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการฯ มีกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิพากษ์และยืนยันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้จากการฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา และนิเทศการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตและผู้เข้าร่วมนิทรรศการ ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/1/2566 20:31:08น. 693
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน