ม.พะเยา ต้อนรับนิสิตใหม่ “ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13”

19/5/2566 15:48:58น. 1324
ม.พะเยา ต้อนรับนิสิตใหม่ “ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13”


           วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย กองบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


          กิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต โดยในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และกล่าวถึงการเตรียมความพร้อม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้บรรยายเรื่อง การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ได้แนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ จากนั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ให้นิสิตร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ Study-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตการเรียน ก่อนที่นิสิตจะเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แยกตามคณะ ในภาคบ่ายต่อไป


มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร /กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
19/5/2566 15:48:58น. 1324
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน