คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14

29/5/2566 22:58:22น. 643
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 และเจ้าภาพร่วมอีก 7 สถาบัน ประกอบด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดการประชุมในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากวิทยากร หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตอนสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์กรมหาชน) ดร.พินิจ กิจขุนทด และ ประธานกรรมการบริหาร CT Asia,CT Asia Robotics คุณเฉลิมพล ปุณโณทก และวิทยากรรับเชิญ Invited Speaker จากมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาในการรูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประยุกต์ 8 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ การประมงสิ่งแวดล้อม การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางอาหาร
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ
กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
กลุ่มที่ 8 Routine to Research
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 เป็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารภาคีเครือข่ายทั้ง 7 สถาบัน นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียนและบุคคลผู้สนใจ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นับเป็นบรรยากาศ ทางวิชาการที่ดี อีกทั้งได้เกิดเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียนได้เป็นอย่างดี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์และทีมงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
29/5/2566 22:58:22น. 643
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน