ม.พะเยา ต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา

31/5/2566 15:50:28น. 2595
ต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
อธิการบดี ม.พะเยา ต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา


           วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และผู้บริหาร บุคลากร นิสิต พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร และผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดพะเยา ต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมและบรรยาย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร กล่าวต้อนรับองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ รายงานว่า สถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ปี 2558 จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนบ้านสระ และโรงเรียนสันติสุขสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝัง ค่านิยม การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา


          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รายงานเรื่อง การดูแลนิสิตทุนของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่าเพื่อสนับสนุนเป็นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยในปีการศึกษา2565 มีนิสิตผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 57.17 ของนิสิตที่ขอสมัครขอรับทุนทั้งหมด แบ่งออกเป็นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 53 คน และทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 250 คน ในขณะเดียวกันยังมียอดจำนวนนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 9,570 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.85 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด นอกจากทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยยังมีนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 3 คน และอยู่ระหว่างการศึกษา
          นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมและบรรยาย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หลังจากบรรยายแล้วเสร็จ ท่านองคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้ประชุมเรื่อง การพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียน (โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนบ้านสระ และโรงเรียนสันติสุข) พร้อมกล่าวสรุป และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป
 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
31/5/2566 15:50:28น. 2595
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน