กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1/6/2566 15:45:03น. 8605
กองบริการการศึกษา บัณฑิตศึกษา
          วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online ผ่าน ระบบ ZOOM Cloud Meetings และ On-Site ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 และได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว และ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ของบัณฑิตยุคใหม่” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากับผู้บริหาร คณาจารย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
1/6/2566 15:45:03น. 8605
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน