กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "การทวนสอบผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติ"

7/6/2566 17:56:43น. 6435
๊UPPSF มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา
          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "การทวนสอบผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566 จากสมาคม ควอท และ สป.อว. เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้การทวนสอบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและ กิจกรรม Workshop ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการประเมินการทวนสอบระดับรายวิชาในภาพรวม และการออกแบบกิจกรรมเพื่อทวนสอบ
          โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 86 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
7/6/2566 17:56:43น. 6435
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน