สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยพะเยา

17/7/2566 18:17:09น. 1809
สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา
สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา
                        ประเพณีเดินเข้า ม. นับเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของนิสิตเวียง อันเกิดจากการรวมตัวของนิสิต โดยไม่แบ่งแยกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันเดินเข้า ม. เพื่อไปสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมเดินเข้า ม. เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยกลุ่มสโมสรนิสิตได้พานิสิตใหม่เดินเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร มีกิจกรรมฐานรับน้องใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่อมาปี พ.ศ.2545 มีการนำระบบเวียงมาใช้จัดกลุ่มนิสิต และปี พ.ศ.2547 จึงปรับรูปแบบเป็นการเดินเข้า ม. ของกลุ่มนิสิตเวียง จัดขบวนที่แสดงวิถีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเวียงนั้นๆ และมีการเดินเข้า ม. สืบต่อกันมาทุกๆ ปี จนกลายเป็น ประเพณีที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566 ในครั้งนี้