SEEN มุ่งก้าวสู่ความ “อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด” พร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)”

25/8/2566 17:04:07น. 757
สภากาแฟคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

           วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรในคณะ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม          คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ แนะนำบุคลากรและผู้บริหารในคณะ ปัจจุบันคณะได้เปิดทำการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณบดีได้นำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและพัฒนางานวิจัยในระดับสูงเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ Kyoto University

          คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)” โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุข ที่น่าอยู่และท่องเที่ยว" เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลของจังหวัดเชียงราย และของโลก หรือการจัดกิจกรรม Happy and Healthy Life เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และรู้จักวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง ครอบครัว รวมถึง การสามารถนำอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่สามารถหาได้จากรอบตัวเรามาประดิษฐ์เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน ทางคณะได้จัดทำวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อหัวประชากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก และนำเสนอแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและผลักดันนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (Green Youth) ประจำปี 2565 จนได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ในการประเมินผลการดำเนินงาน ชื่อโครงการ "เยาวชน ม.พะเยา อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" (ระดับประเทศ) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


           ด้วย วิสัยทัศน์ มุ่งสู่องค์กรมืออาชีพที่สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการและวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้นนำในภาคเหนือภายใน พ.ศ. 2570 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (ETCL) รองรับการการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำเสีย น้ำทิ้ง ดิน ปุ้ย ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และวัสดุปรับปรุง เป็นต้น ซึ่งแผนการดำเนินงานในอนาคต หน่วย ETLC จะดำเนินการขยายกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างน้ำประปา น้ำเสีย และตัวอย่างอื่นๆ รวมถึงขยายขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 พารามิเตอร์ของแข็งแขวนลอย (SS) และโลหะหนัก ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP) ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยความ “อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด” ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างยั่งยืนต่อไป

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/8/2566 17:04:07น. 757
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน