คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023

5/9/2566 23:07:42น. 1157
Learning Space 2023

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมเป็นที่สอดรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมาย หรือ Super KPI ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยกิจกรรมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในครั้งนี้ มีพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าวจำนวน 15 พื้นที่การเรียนรู้ จาก 9 หน่วยงาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 4 พื้นที่ และพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 11 พื้นที่ รางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ความสามารถในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือรูปแบบการบริหารจัดการ Learning space และ จุดเด่น และผลกระทบ (Impact) ของ Learning space

ในการนี้ผลการประกวด คณะนิติศาสตร์คว้ารางวัลระดับ Gold จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คลินิกกฎหมายสัญชาติ : พื้นที่ดำเนินการ คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง  และ รางวัลระดับ Bronze จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา คลินิกกฎหมาย : พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง

โดยผลการพิจารณารางวัล ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

2.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

3.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ

4.คุณอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

7.นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
5/9/2566 23:07:42น. 1157
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน