คณะกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) เข้าตรวจประเมิน ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model

7/9/2566 11:35:28น. 589
BCG Model
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปิยะฉัตร คำวัง นางสาวกายรวี ฟูแสง และนายอนุกูล สุริยะไชย ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการกองบริหารงานวิจัยในการตรวจเยี่ยม (Site Visit) การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model ดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้นำหลัก BCG Model ประยุกต์ร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด สามารถนำหลัก BCG Model มาใช้ดำเนิน เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจต่อไป ถือได้ว่าเป็นการยกระดับทักษะความสามารถ (Up-Re-New Skill) ของกลุ่มวิสาหกิจและแม่บ้าน

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น “ห้องเรียนชุมชน” เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้ผ่านกระบวนรายวิชาต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้ ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม มากกว่า 800 คน และศูนย์การเรียนรู้นี้ยังเป็น “ห้องปฏิบัติการชุมชน” โดยให้นักวิจัยได้ใช้เป็นสถานที่ทำวิจัยต่างๆ เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ทดลองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาด เป็นต้น


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์ยวิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
7/9/2566 11:35:28น. 589
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน