โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31/10/2566 9:23:09น. 552
R2R
วันที่ 30 ตุลาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และพิจารณาให้ทุนสนับสนันฯ พร้อมกับคณะกรรมการพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม เป็นกรรมการ
8. นายพลรบ สวัสดี เป็นกรรมการ
9. นายสมทบ เหล็กสิงห์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งมีจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอเพื่อพิจารณารับทุนฯ จำนวน 37 เรื่อง โดยมีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 5 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 5 นาที รวมเป็นเวลา 10 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมและพัฒนา ☎️ 1042

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจงรักไทย เปลวทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
31/10/2566 9:23:09น. 552
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน