มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น2

18/11/2566 11:22:08น. 678
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย.2566 ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

ในวันที่ 13 พิธีเปิดโครงการมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจงหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางสาวระยอง เวียงลอ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร ฎการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระรบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562" เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรองซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำหนดให้ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง จำนวน 5 วัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดี คณะนิติิศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร

ในวันที่ 17 พ.ย.2566 นายอาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดีได้มาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าผ่านการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
18/11/2566 11:22:08น. 678
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน