กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) รุ่นที่ 3

1/2/2567 19:19:17น. 249
กองบริการการศึกษา อาจารย์ระดับมืออาชีพ
       โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
หัวข้อ การก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) รุ่นที่ 3
        วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริการการศึกษา จัดโครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (รุ่นที่ 3) โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเมินวิเคราะห์ตนเองสู่อาจารย์มืออาชีพ” พร้อมกิจกรรม Workshop โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เป็นผู้ดูแลในช่วงกิจกรรม Workshop     
                 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) ตลอดจนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา