UPITI ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา โครงการ Talent Mobility

19/2/2567 15:32:07น. 107
upiti

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility 2023 - Track 2.1) รุ่นที่ 3 และ 6

Talent Mobility 2023 - Track 2.1 (รุ่นที่ 3)

1.ผศ.ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Talent Mobility 2023 - Track 2.1 (รุ่นที่ 6)

1.ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี : อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

5.ผศ.ดร.ธนกานต์ สวนกัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.อาจารย์ทรงพล ผัดวงศ์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.นายฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.อาจารย์บรรเทิง ยานะ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

9.อาจารย์รณกร สร้อยนาค : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
19/2/2567 15:32:07น. 107
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน