ม.พะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12/3/2567 15:57:38น. 756
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ณ Veranda High Resort จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาของทุกส่วนงานได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำแนวทางในการบริหารงานไปปรับใช้ภายในส่วนงาน เพื่อให้การบริหารงานของส่วนงาน และมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้          การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารส่วนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การบริหารบุคคล : IDP และการบริหารสัญญาการรับทุนพัฒนาบุคลากร” โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย การบรรยายเรื่อง “การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ” โดย รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ” โดย ผู้ช่วยอธิการบดี นายอาทิตย์ ศรีชัย จากนั้นผู้บริหารได้ประชุมหารือการวางแผนนโยบายการบริหาร ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2567 – 2572 รวมถึงได้แลกเปลี่ยนฯ ในหัวข้อ “UPKM การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร” พร้อมตอบประเด็นซักถาม

          มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/3/2567 15:57:38น. 756
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน