แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

14/3/2567 8:23:46น. 79
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
วันที่ 13 มีนาคม 2567 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ตามเกณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนพัฒนาศักยภาพและแผนการเข้าสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ระยะเวลา 5 ปี

ผู้อำนวยการกล่าวถึงแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) พร้อมอธิบายเกณฑ์การประกวดส่วนงาน/หน่วยงานที่มีการการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะเวลาดำเนินการและการประเมินความสำเร็จของปี 2567 พร้อมยกตัวอย่างการทำแผน (IDP) ระยะ 5 ปี ให้มองถึงบันไดสูงขึ้น 5 ขั้น โดยขั้นสูงสุดคือเป้าหมาย จากนั้นให้เดินขึ้นบันไดทีละขั้น ซึ่งเป็นเป้าหมายย่อย กล่าวคือในแต่ละขั้นต้องตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอะไร ทำอย่างไร โดยอาศัย Job Description ที่กำหนดตำแหน่งงานของแต่ละคนเป็นฐานในการคิด เมี่อมีเป้าหมายแต่ละขั้นแล้ว ก็ให้ไต่ไปตามเป้าหมายทีละขั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่วางไว้ในปีที่ 5 ของแผนการพัฒนารายบุคคลที่กำลังจัดทำกันอยู่

กิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (คนงาน) นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการพัสดุ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) นี้ ทำให้สะท้อนภาพการทำงานของวิทยาเขตเชียงราย อีก 5 ปี ข้างหน้า คือ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional) ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า U : Unity ทำงานเป็นทีม P : Professional เป็นมืออาชีพ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
14/3/2567 8:23:46น. 79
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน