หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยาย หัวข้อ "การบริหารโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

16/3/2567 22:17:59น. 49
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยาย รายวิชา การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ "การบริหารโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวของศาสตร์พระราชา"
วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้จัดการบรรยายทางวิชาการเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การบริหารโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวของศาสตร์พระราชา” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายอวิรุทธิ์ ผลอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับบริบทชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ทั้งนี้ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องL805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
16/3/2567 22:17:59น. 49
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน