พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก

25/3/2567 15:40:57น. 207
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก


                    มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวคิดร่วมกันในด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการทักษะในวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับนำนวัตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
               เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร และเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้มอบของที่ระลึกแก่ ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ด้วย
              การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และความร่วมมือทางด้านงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย พร้อมทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร นิสิต ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/3/2567 15:40:57น. 207
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน