ม.พะเยา ครองอันอับ 1 ที่มีอัตราชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

29/3/2567 16:13:51น. 25
ม.พะเยา ครองอันอับ 1 ที่มีอัตราชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดของประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


          วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่งและระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

          นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า "จากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดซูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษา 25 อันดับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15. มหาวิทยาลัยบูรพา 16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
19.สถบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22. มหาวิทยาลัยทักษิณ
23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24. มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลอีสาน
25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   
ข้อมูล/ข่าว :    กยศ. / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/3/2567 16:13:51น. 25
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน