วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ UPCM Family Night #2” ประจำปี 2567 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

31/3/2567 14:53:13น. 36
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ UPCM Family Night #2” ประจำปี 2567 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศิษย์เก่าและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ UPCM Family Night #2” ประจำปี 2567 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ รู้จักใกล้ชิดกันมากขึ้น และสร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมคุณประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมต่อไป มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า สโมสรนิสิต ทั้ง 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 3.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และ 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ UPCM Family Night #2” ประจำปี 2567 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นครั้งที่ 2 ต้องการให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า สนับสนุน ส่งเสริม สร้างกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยการจัดการ โดยบรรยากาศภายในงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การขับเสภาคารวะคณาจารย์ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศิษย์เก่า ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม), รับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกัน, ซุ้มถ่ายภาพ, การบรรเลงระนาดเอก โดย ดร.ธราธิป วงษ์แก้ว ศิษย์เก่า กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) จากวงดนตรีไทยชมรมครูดนตรี-นาฎศิลป์ สพป.ชลบรี เขต 2, ประกวดการแต่งกายผ้าไทย และการเล่นกิจกรรมรับของรางวัล เป็นบรรยากาศของการจัดงานที่ได้เห็นถึงความเป็นพี่น้อง ของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าชาวม่วง-ทองได้เป็นอย่างดี
📸 รูปภาพภายในงาน เพิ่มเติมได้ที่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
31/3/2567 14:53:13น. 36
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน