กองแผนงานจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

18/4/2567 20:12:17น. 156
กองแผนงานจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างปัญญา เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่สากล อย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน รวมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
18/4/2567 20:12:17น. 156
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน