วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

24/5/2567 16:18:59น. 170
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อม ด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง R805 และระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop และนำเสนอ ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลำดับถัดมา เป็นการนำเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการจัดการ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหาร, ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567, กำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกด้านและเป็นปัจจุบัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของนโยบายและทิศทางบริหารงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
24/5/2567 16:18:59น. 170
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน