วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 10)

11/6/2567 16:08:27น. 22
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 10)

    วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 10) ตอน เส้นทางมหานที สู่วิถีคุรุปัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดค่ายเมล็ดพันธุ์ครูฯ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะร่วมผลิต คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความศรัทธา ความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพครู และหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงชั้นนำของประเทศ เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ และอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรมาบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้ข้อคิดในการปรับตัวสำหรับนิสิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ “สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ และจิตภาพที่ดี” และก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ดังนี้

1.บรรยายหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ” โดย นางสาวธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย นางสาวกิติยา เขียวงาม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

3.บรรยายหัวข้อ “โครงสร้างการบริหารงาน งานกิจการนิสิต และบทบาทหน้าที่ของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

4.บรรยายหัวข้อ “PDCA เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตของนิสิตครูยุคใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่น่าสนใจอีกมากมาย ถือเป็นโครงการแรกในการต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่วิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเป็นทางการ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
11/6/2567 16:08:27น. 22
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน