ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 67

15/6/2567 14:08:34น. 3490
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงรายปี67

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2567 และให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนะนำบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในขณะที่กำลังศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ ณ ห้อง R503 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนิสิต พร้อมทั้งกล่าวให้ข้อคิดแก่นิสิตโดยยึดค่านิยมของวิทยาเขตเชียงรายที่นำมาจากชื่อ Chiang Rai Campus หรือ CRC ว่า C : Collectivity (ปัญญารวมหมู่) คือ ในการเรียนในระดับปริญญาโทนั้นต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อกัน ไม่ปิดกั้นตัวเอง เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ R : Responsibility (ความรับผิดชอบ) เรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยาก ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่น รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและการส่งงานให้ครบถ้วน และ C : Congeniality (ความเป็นมิตร) คือ ต้องเป็นมิตรกับคนอื่น เพราะหากไม่เป็นมิตรกับผู้อื่นแล้ว เราเองก็จะไม่มีใครคบหาหรืออาจจะมีศัตรูเต็มไปหมด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนจนสำเร็จตามความฝันของเราได้นอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แนะนำภาพรวมของวิทยาเขตเชียงรายประกอบด้วย ที่ตั้งอาคารต่าง ๆ การให้บริการห้องพักยูพีริมกก การให้บริการห้องสมุด พื้นที่ลานจอดรถ ขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน การรักษาความปลอดภัย มาตราการป้องกัน Covid-19 และการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ Green Office ของวิทยาเขตเชียงรายนายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้แนะนำ บริการ IT สำหรับนิสิต เช่น UP Account การเชื่อมต่อ WiFi เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) UP Office 365 เช่น บริการอีเมล บริการจัดเก็บไฟล์ OneDrive และบริการ Microsoft Teams รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และช่องทางการติดต่อกับวิทยาเขตเชียงรายนางสาวกาญจนา โปทาวี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้นำเสนอการให้บริการในงานวิชาการแก่นิสิต ดังนี้
ก่อนเข้าศึกษา: ให้คำแนะนำ/ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา, การรับสมัคร ฯลฯ
ระหว่างศึกษา: ให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูลระหว่างศึกษา เช่น
- รายวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
- การแจ้งตารางเรียนนิสิต
- การยื่นคำร้อง
- การออกหนังสือต่าง ๆ
- การทำกิจกรรมระหว่างศึกษา
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น โครงการต่าง ๆ
หลังสำเร็จการศึกษา: รับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่นิสิตต้องใช้งาน เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดให้นิสิตได้รับทราบ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
15/6/2567 14:08:34น. 3490
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน