กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2567 “ถือตะกร้าไปฮอมบุญ ถวายเทียนพรรษา เติมพลังใจให้ชีวิต มีความสุขตลอดกาล” กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

8/7/2567 14:55:45น. 135
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2567 “ถือตะกร้าไปฮอมบุญ ถวายเทียนพรรษา เติมพลังใจให้ชีวิต มีความสุขตลอดกาล”  กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2567
“ถือตะกร้าไปฮอมบุญ ถวายเทียนพรรษา เติมพลังใจให้ชีวิต มีความสุขตลอดกาล”
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา


                กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณธรรมชีวิตที่มีคุณลักษณะของบุคลากรยุคใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต การป้องกันต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนของหน่วยงาน