หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การปฎิบัติงานวิชาชีพศึกษานิเทศก์และการจัดทำแผน/โครงการ"

8/7/2567 15:42:55น. 32
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การปฎิบัติงานวิชาชีพศึกษานิเทศก์และการจัดทำแผน/โครงการ" โดย ศน.ฮุสนา เงินเจริญ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การปฎิบัติงานวิชาชีพศึกษานิเทศก์และการจัดทำแผน/โครงการ" โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องR805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
8/7/2567 15:42:55น. 32
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน