x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก! “ม่วงศรีอุดร” โดยผศ. ดร.บุญช่วง บุญสุข จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21/6/2567 8:46:40
คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 14/6/2567 14:55:13
อาจารย์สาขา CG คณะ ICT ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ชนะเลิศ ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2567 (Thai Star Packaging Awards) 13/6/2567 14:35:03
คณะสหเวชศาสตร์ ยินดีกับ ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13/6/2567 11:27:59
คณาจารย์ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (International Seminar) 12/6/2567 22:15:54
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 11/6/2567 14:39:43
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ 30/5/2567 16:39:29
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 30/5/2567 16:34:58
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ 30/5/2567 16:04:14
ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลือก) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2567 24/5/2567 13:57:38
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัล "ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 17/5/2567 13:48:53
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง และคณะ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย "ยาอดยาบ้า ชนิดเม็ดฟู่ (ตำรับยาทำให้อดฝิ่น)" 17/5/2567 11:35:06
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" 17/5/2567 9:08:09
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" 17/5/2567 9:06:10
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิจัย ในงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 14/5/2567 16:45:14
ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13/5/2567 13:49:45
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) 9/5/2567 10:12:35
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) ประจำปีงบประมาณ 2567 9/5/2567 10:11:26
ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 หลักสูตรในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 9/5/2567 10:08:12
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้รับทุน Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 8/5/2567 14:43:20
Page 1 of 43 (842 items)Prev1234567414243Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้