x
# 
ข่าวด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/4/2564 20:42:09
คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 23/4/2564 16:12:11
กองกลาง ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 22/4/2564 15:26:20
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B 22/4/2564 13:41:02
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับA 22/4/2564 13:31:23
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 22/4/2564 11:49:52
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย) 22/4/2564 11:05:32
กองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( UP ITA ) ในระดับ A 22/4/2564 10:48:08
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 22/4/2564 10:17:06
คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 22/4/2564 8:57:23
มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย ร่วมกับ อบจ.พะเยา 1/4/2564 15:13:40
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมวางแผนการสร้างระบบส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 18/3/2564 18:12:27
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17/3/2564 15:44:28
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุม KM จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ และชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 15/3/2564 15:10:49
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 15/3/2564 14:50:40
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 12/3/2564 11:33:11
สถาบันนวัตกรรม (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” 10/3/2564 16:43:50
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 10/3/2564 16:38:18
คณะ ICT ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีให้กับนิสิต 9/3/2564 16:16:38
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมความตระหนักในการปฏิบัติอย่างสุจริต 4/3/2564 10:34:42
Page 1 of 2 (30 items)Prev12Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้