x
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 2022-11-10 17:09:21 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7977/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-11-11 09:13:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6168/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-07 10:24:03 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5873/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-01 12:06:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5571/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 2022-08-30 14:41:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5440/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-08-16 15:07:15 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5439/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-08-16 15:06:25 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5438/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-08-16 15:05:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5437/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-08-16 15:04:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4789/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-05 16:42:49 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:32:53 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3166/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-05-30 17:30:51 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3165/2565 ลง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:29:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:27:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2897/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-19 16:47:36 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2898/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-08 16:09:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2896/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-19 16:47:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2895/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-05-19 16:47:47 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-03 13:52:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 2022-04-28 15:44:07 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2022-10-20 14:50:07 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2022-10-20 14:50:41 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-03 16:52:29 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2122/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-04-01 10:01:31 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2121/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 10:00:50 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2120/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:59:58 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2119/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-01 09:59:07 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:57:56 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:57:09 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2116/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-04-01 09:54:06 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่2115/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:52:50 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2114/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 2022-04-01 10:04:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1421/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-03-25 09:13:01 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1420/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-03-25 09:01:30 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1419/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-03-25 09:01:44 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-03-25 08:59:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1176/2565 เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 2022-02-22 15:03:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1101/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองทรัพย์สิน 2022-02-22 14:59:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1100/2565 เรื่อง ให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และแต่งตั้งให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ เป็น ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2022-02-22 14:58:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1099/2565 เรื่อง ให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน 2022-02-22 14:56:48 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1097/2565เรื่อง ให้ นางสาวมนธิรา กันธะคำ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2022-02-22 14:55:36 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1096/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน กองกฎหมาย 2022-02-22 14:54:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1095/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองกฎหมาย 2022-02-22 14:53:46 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1094/2565 เรื่อง ให้ นางสาวการณ์ณัชญา กุมารแก้ว พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน กองกฎหมาย 2022-02-22 14:52:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1093/2565 เรื่อง ให้ นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ กองกฎหมาย 2022-02-22 14:51:27 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1028/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย 2022-02-22 14:50:05 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 695/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-07 09:41:17 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 694/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-02-07 09:40:37 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 693/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-02-07 09:39:56 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 692/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-02-07 09:39:22 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
Page 1 of 8 (358 items)Prev1Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน