เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา"

21/4/2562 9:50:18น. 1444
เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ,เรื่อง,"การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา"

แนะนำหลักสูตร

          ในปัจจุบันเว็บไซต์นับว่ามีบทบาทและมีความสําคัญเป็นอย่างมากในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาสอดแทรกในชีวิตประจําวัน เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ และเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว และสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ลดข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลานําเสนอข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พิจารณาในการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับปรุงและพัฒนาให้เว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานสากล และเพื่อเผยแพร่ข่าวสารยกระดับภาพลักษณ์เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย เหมาะกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ นักเรียน นิสิตนักศึกษา วัยรุ่น ฯลฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมายมากขึ้น

วัตถุประส่งค์

 • เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับปรุงและพัฒนาให้เว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานสากล
 • เพื่อเผยแพร่และยกระดับภาพลักษณ์เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย เหมาะกับบุคคลทุกกลุ่มโดยเฉพาะ นักเรียน นิสิตนักศึกษา วัยรุ่น ฯลฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

วิทยากร

 • งานฝึกอบรมสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ, งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพริเคชั่น
 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
 • Sublime Text 3
 • IIS, XAMPP
 • ASP.NET, PHP
 • SQL Server, MySQL

ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

 • ระหว่างวันที่  23-26  เมษายน 2562  ณ ห้อง TRAINING & SELF LEARNING ROOM อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อการฝึกอบรม

 • Config Windows Server
 • Hosting & Domain name
 • HTML5& CSS
 • jQuery & JavaScript
 • ASP.net 4.0 and SQL Server
 • PHP and MySQL
 • Responsive Web Design
 • Workshop

บันทึกข้อความ , กำหนดการ , ลงทะเบียนออนไลน์

facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
21/4/2562 9:50:18น. 1444
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา"#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน