โครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 18/11/2562 12:33:45น. 1199

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณาจารย์และนิสิตในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” หลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เดินทางฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมนและดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านกระบวนการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน พร้อมด้วยนิสิตและผู้ร่วมโครงการกว่า 60 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ปทุมธานี และบริษัท แสงโสม จำกัด จ.นครปฐม อีกทั้งได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ ณ คณะสาธารณสุข สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งการเดินทางฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้อย่างยิ่งและสามารถนำใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 12:33:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน