Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::347

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย นำนิสิตร่วมกับกลุ่ม PASAN จัดการบูรณาการความรู้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบและศึกษาลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่ม PASAN นำโดย ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดการบูรณาการความรู้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบและศึกษาลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่น โดยนำลายที่นิสิตออกแบบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาเป็น Prototype เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลวดลายก่อนจะนำไปทำลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานด้านหัตถกรรมไทยที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวชนบทมานาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพ ภูมิศาสตร์ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่มาก ทำให้เกิดการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำขึ้นจากวัสดุพื้นบ้านที่สามารถผลิตขึ้นใช้เองเป็นส่วนมาก โดยแรงงานในครอบครัวเป็นหลักสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นเครื่องจักสานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนองความต้องการในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลาย สําหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลลวดลายที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบลวดลายบนเครื่องเรือนในอนาคตต่อไป อีกด้วย 

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/1/2563 9:22:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด