Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::342

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าที่เหมาะสม

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าที่เหมาะสม “The workshop on fixed point theory and optimization” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ และนิสิต ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ และยังเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตทั้งในและต่างประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยทางด้าน fixed point theory และ optimization กับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น Professor Dr. Choonkil Park (Hanyang University) Professor Dr. Young Sik Kim (Hanyang University) Professor Dr. Suthep Suantai (Chiang Mai University) Professor Dr. Sompong Dhompongsa (Chiang Mai University) Professor Dr. Somyot Plubtieng (Naresuan University) Professor Dr. Kritsana Neammanee (Chulalongkorn University) Professor Dr. Poom Kumam (King Mongkut's University of Technology Thonburi) Professor Dr. Satit Saejung (Khon Kaen University) ตลอดจนนักวิจัยในสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยในการประชุมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ (Invited speaker) ในหัวเรื่อง Splitting algorithms for solving convex optimization problems 

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/1/2563 22:42:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน